shopify analytics tool

Termeni si conditii de achizitionare

 În vederea autorizarii procurarii armelor letale, cetatenii români sau strainii cu domiciliul ori resedinta în România, trebuie sa depuna la organul de politie competent din cadrul inspectoratelor de politie judetene, respectiv Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti, în a caror raza teritoriala domiciliaza sau dupa caz, au resedinta, un dosar care trebuie sa cuprinda urmatoarele documente care sa ateste îndeplinirea conditiilor prevazute la art. 15 alin. (1) din Legea 295/2004:

1 - Cerere tip, model anexa nr. 1 (H.G. 130/2005).

2 - Actul de identitate al solicitantului, original si copie.

3 - Certificat medical eliberat de o unitate sanitara specializata,

Cu cel mult 6 luni înaintea depunerii cererii, din care sa rezulte ca nu sufera de una din afectiunile stabilite de Ministerul Sanatatii care fac imposibila autorizarea pentru a detine sau, dupa caz, purta si folosi arme si munitii letale, si este apt sa detina astfel de arme si munitii. 

4 - Certificat de cazier judiciar.

5 - Aviz psihologic

din care sa rezulte ca solicitantul este apt sa detina, sa poarte si sa foloseasca arme si munitii letale, eliberat cu cel mult 12 luni înaintea depunerii cererii, de un psiholog autorizat pentru efectuarea unor astfel de teste, atestat în conditiile legii.

6 - Certificatul de absolvire a unui curs de instruire teoretica si practica în domeniul armelor si munitiilor,

organizat de o persoana juridica autorizata în acest sens, în original si copie.

7 - Doua fotografii

color cu dimensiunea 4x5 cm.

8 - Dovada achitarii taxelor pentru autorizare

prevazute de legislatia în vigoare.

9 - Abrogat.

10 - Carnetul de membru vânator,

în original si copie, vizat pe anul în curs, eliberat de o organizatie vânatoreasca legal constituita, afiliata la Asociatia Generala a Vânatorilor si Pescarilor Sportivi din România – pentru arme lungi cu destinatia – vânatoare sau dupa caz, tir sportiv sau biatlon, în cazul în care persoana solicita autorizarea procurarii armei în scopul portului si folosirii acesteia.

11 - Carnet de antrenor de tir sau biatlon

eliberat de Agentia Nationala pentru Sport sau legitimatie de sportiv de tir sau biatlon, vizat la zi de Federatia Româna de Tir Sportiv sau de Federatia Româna de Schi si Biatlon, în original si copie, pentru arme de tir, iar în cazul în care persoana solicita autorizarea procurarii armei în scopul portului si folosirii, trebuie sa prezinte si o adeverinta din partea clubului sportiv la care este legitimat, care sa ateste acordul acestuia cu privire la folosirea armelor al caror proprietar este solicitantul, în cadrul antrenamentelor sau concursurilor oficiale la care urmeaza sa participe.

12 - Adeverinta

care atesta, în cazul cetateanului român, faptul ca titularul are calitatea prevazuta la art. 14 alin.(2) lit.a) si b) din Legea 295/2004, eliberata de institutia competenta în acest sens, în cazul în care persoana solicita autorizarea procurarii armei de aparare si paza în scopul portului si folosirii acesteia.